Nordens största coachnätverk

Vad gör en Teamcoach? - Coachförbundet

Vad gör en Teamcoach? - Coachförbundet

Vad gör en Teamcoach?

Få grupper att bli mer motiverade

Teamcoaching är en metod att få grupper att bli mer motiverade och fokuserade på deras uppgifter. Coachen ska se till att sätta upp tydliga roller, förbättra gruppens kommunikation och öka gruppens gemenskap. Detta kan de uppnå genom att följa benchmarking-modellen utvecklad av Dr L Michael Hall. Detta är en modell som förklarar nio viktiga färdigheter som teamcoachen arbetar med om implementerar i arbetet med gruppen.

Få teamet att till fullo engagera sig

Coachens primära uppgift är att skapa ett klimat som får medlemmarna i teamet att till fullo engagerar sig i gruppens projekt. Coachen ska även lyssna på gruppen så att de medlemmarna känner sig som om de är en del av gruppen och är viktiga i den. Det är också viktigt att ställa frågor så att gruppen blir säker på sin kunskap och sina uppgifter och hur de ska utföra dessa. Detta görs för att ge gruppen mer förtroende i varandra och sig själva samt göra dem mer autonoma.

Ge och ta emot feedback

Coachen ska även ge och ta emot feedback så att han/hon kan förbättra sin coaching för gruppen och även kunna vara ett öga utifrån som ser hur gruppen kan funka bättre och ge gruppen kunskapen om hur de kan förbättra sitt arbete eller gemenskap. Men coachen ska även kunna vara en ledare och ge gruppen roller inom sig så att strukturen inom gruppen blir klar. Han/Hon ska även ge gruppen klara mål och tydliga regler som gruppen ska följa. Coachen ska även lägga upp en klar väg för att ta sig till det mål gruppen satt upp.

Utmana gruppen

Alla dessa steg ska också utmana gruppen så att de kan utvecklas och när de pressas uppmana dem till att ta för sig och kliva fram med sina prestationer. Tillslut måste en coach vara kapable att inleda och avsluta en grupps arbete. Coachen måste skapa goda förutsättningar för gruppen att lyckas genom att se till att alla medverkare är på samma sida och känner att de har ett gemensamt mål att ta sig mot. Men när det är väl tid för avslut ska coachen se till att alla har lärt sig från det som de gjort.

Teamcoach utbildning

Vi har mångårig erfarenhet av att utbilda inom teamcoaching. Vår egenutvecklade modell är en grundpelare i många av våra kurser. Fokus i våra utbildningar är praktiska och effektiva verktyg. När du utbildar dig vid teamcoachakademin investerar du i en utbildning som adderar konkreta mervärden till din kompetensprofil och stärker din konkurrenskraft som egen företagare, chef och medarbetare.  Vi skräddarsyr ofta och gärna utbildningar till våra kunder.

Vad gör en Teamcoach?

Synonymer till team

  • arbetslag, lag, grupp, gäng, manskap; idrottslag, sportlag

Wikipedia information om Arbetslag

Arbetslag Ett arbetslag, arbetsgrupp eller team, är en gruppering människor, oftast inom en organisation, som samarbetar mot ett gemensamt mål eller resultat, och där deltagarna tar på sig olika uppgifter, antar olika roller. Belbin beskriver nio olika teamroller i sin forskning . Arbetslaget skiljer sig därmed från en social grupp där samvaron i sig kan vara lika viktig som resultat och som oftast saknar ett resultatbaserat mål. Förr uppfattades en arbetsorganisation som effektiv då ledningen förmådde styra och kontrollera sina anställda, ordergivning i ledarskapet var vanligt. Denna typ av organisationsstyrning har sedan 1970-talet allt mer kommit att ersättas av ett delegerat beslutsmandat med målstyrda arbetsgrupper, arbetslag. Den stora skillnaden mellan en målstyrd arbetsgrupp och en arbetsgrupp i traditionell bemärkelse ligger i stor utsträckning i gruppens egen förmåga eller möjlighet till aktivitet utifrån överenskomna operativa mål. För effektiva arbetslag visar forskning att det är viktigt med en tydlig och klar gemensam målbild, gruppmedlemmarna var klara över arbetsgruppens uppgift, syfte och mål. Också att medlemmarna har ett gemensamt ansvarstagande, de arbetade engagerat, var ömsesidigt stödjande och hade en klar vilja att hjälpas åt. Arbetslagets medlemmar kommunicerade med varandra på ett öppet, ärligt, förtroendefullt och intensivt sätt, man hade förmåga att fråga, lyssna och svara. Man inriktade sig på framtiden och man var förändringsvilliga. Man koncentrerade sig på att få uppgiften gjord och följde hela tiden resultatutfallet av verksamheten. Arbetslaget lyfte de individuella prestationerna över deras normalnivå och man hade få "långbänkar" samt att det var kort tid mellan tanke och handling.