Nordens största coachnätverk

ICF:s 11 coachfärdigheter- Coachförbundet

ICF:s 11 coachfärdigheter- Coachförbundet

ICFs 11 coachfärdigheter

11 coachfärdigheter att behärska

ICF (International Coach Federation) har framställt 11 färdigheter de anser att man måste behärska för att få kalla sig professionell coach.

De 11 coachfärdigheterna är:

 1. Etiska riktlinjer och professionell standard
 2. Coachöverenskommelsen
 3. Skapa förtroende och närhet
 4. Coachingnärvaro
 5. Aktivt lyssnande
 6. Kraftfulla frågor
 7. Direkt kommunikation
 8. Skapa medvetenhet
 9. Utforma handlingar
 10. Planera och sätta mål
 11. Hantera framsteg och ansvarstagande

Här beskrivs de olika coachfärdigheternas utbildningsmål:

 1. Etiska riktlinjer och professionell standard

Mål med färdigheten:

Målet är att coachen ska tillägna sig ICF:s etik och förhållningssätt och kunna applicera detta i alla coachsituationer.

Efter avslutad utbildning skall coachen:

 •    Agera utifrån de etiska riktlinjerna och definitionen av coachning som satts av ICF.
 •    Kunna besluta om klienten bör remitteras till en annan coach eller till en annan yrkeskategori.
 •    Tydligt kunna delge någon om skillnaden mellan coachning och närliggande yrken, som exempelvis psykoterapi och konsultation.
 1. Coachöverenskommelsen

Mål med färdigheten:

Coachen ska i varje specifik coachsituation kunna fastställa vad som krävs. Coachen ska även kunna komma överens om detaljer i coachprocessen och relationen med nya och potentiella kunder.

Coachen skall efter avslutad utbildning:

 •    Förstå och kunna diskutera parametrarna och riktlinjerna för coachöverenskommelsen. Till exempel: arvode, tidsbokning och logistik.
 •    Sätta en rimlig nivå på klientens förväntningar på coachrelationen.
 •    I samverkan med klienten bestämma vad som ingår eller inte ingår i överenskommelsen.
 1. Skapa förtroende och närhet

Mål med färdigheten:

Coachen ska kunna skapa en stödjande och trygg miljö. Detta leder till att det sinsemellan coachen och klienten skapas förtroende och respekt.

Coachen skall efter avslutad utbildning:

 •    Visa omsorg om klientens välmående och framtid.
 •    Utforma tydliga överenskommelser och uppfylla de löften som givits.
 •    Fortlöpande visa personlig integritet och ärlighet.
 •    Be klienten om lov innan coachning sker inom nya och känsliga områden.
 •    Respektera klientens inlärningsstil, uppfattning och personliga sätt att vara.
 •    Ge stöd och uppmuntran för klientens nya beteenden och handlingar, även de som medför rädsla eller risker.
 1. Coachnärvaro

Mål med färdigheten:

Vara fullt närvarande och genom en flexibel, öppen och förtroendefull stil skapa en spontan relation med klienten.

Coachen skall efter avslutad utbildning:

 •    Lita på sin egen magkänsla och intuition.
 •    Kunna ändra sitt arbetssätt utefter vad som passar bäst för klienten och för stunden.
 •    Skapa energi och lätthet i samtalet genom att effektivt använda humor.
 •    Vara flexibel, deltagande och i nuet under coachningsamtalet.
 •    Inte bli överväldigad eller uppslukad när klienten visar starka känslor, utan istället tryggt kunna hantera dessa.
 •    Kunna experimentera med olika metoder och olika perspektiv.
 •    Vara öppen för att släppa kontrollen över samtalet och inte veta.
 1. Aktivt lyssnande

Mål med färdigheten:

Coachen ska fokusera helt på vad klienten säger, men även på vad klienten inte säger. Utifrån vad som sägs ska coachen kunna förstå innebörden av samtalet i förhållande till klientens önskemål och bistå klienten att uttrycka sig tydligare.

Coachen skall efter avslutad utbildning:

 •    Följa klientens, inte coachens, agenda för samtalet.
 •    Utan att vara kritiserande kunna låta klienten prata av sig för att hjälpa klienten att ta sig vidare.
 •    Utgå från klientens tankar och förslag och bygga vidare på dessa.
 •    Säkerställa klarhet och förståelse genom att sammanfatta, omformulera och återspegla det klienten sagt.
 •    Kunna särskilja mellan tonläge, kroppsspråk och ord.
 •    Uppmuntra, utforska, förstärka och acceptera hur klienten ger uttryck åt sina uppfattningar, känslor, bekymmer, tankar, förslag och idéer.
 •    Kunna hitta kärnan i det klienten försöker förmedla och hjälpa klienten att nå dit utan att fastna i långa beskrivande historier.
 1. Kraftfulla frågor

Mål med färdigheten:

Kunna få fram den information som behövs för klienten och coachingrelationen genom att ställa frågor.

 1. Ställer frågor som frammanar upptäckter, insikter, engagemang eller handlingar (t ex frågor som utmanar klientens antaganden).

Coachen skall efter avslutad utbildning:

 •    Ställa frågor som leder klienten i den önskade riktningen, inte frågor som får klienten att försvara sig eller titta bakåt.
 •    Visa ett aktivt lyssnande och en förståelse för klientens perspektiv genom frågorna.
 •    Skapa lärande, tydlighet och flera möjligheter genom att ställa öppna frågor.
 •    Utforma frågor vilka leder till insikter, engagemang, upptäckter, handling eller utmanar klientens antaganden.
 1. Direkt kommunikation

Mål med färdigheten:

Coachen ska under coachsamtalet kunna samtala med klienten på ett effektivt sätt och med ett språk som har en positiv effekt som möjligt på klienten.

Coachen skall efter avslutad utbildning:

 •    Illustrera en poäng, idé eller bild av situationen genom att använda metaforer och jämförelser.
 •    Tydligt och enkelt kunna förklara målet för coachningen, samtalsagendan samt förklara syftet med olika tekniker eller övningar.
 •    I sin respons och sina åsikter vara direkt och lätt att uppfatta.
 •    Använda ett respektfullt och passande språk för klienten, som att undvika rasistiska och sexistiska kommentarer samt inte använda för mycket teknisk jargong.
 •    Genom kommunikation hjälpa klienten att se situationen ur en ny synvinkel. Detta för att hjälpa klienten att förstå vad denne vill eller är osäker på.
 1. Skapa medvetenhet

Mål med färdigheten:

Korrekt kunna utvärdera och integrera information från olika källor. Coachen ska utifrån tolkningar av detta, hjälpa klienten öka sin medvetenhet och därmed åstadkomma de avtalade resultaten.

Coachen skall efter avslutad utbildning:

 •    Inte fångas in av det klienten beskriver, utan istället se igenom det som uttrycks.
 •    Bistå klienten att se de olika sammanlänkade faktorer som påverkar klientens och dennes beteenden, till exempel känslor, kropp, bakgrund och tankar.
 •    Formulera sina insikter på ett sätt som gör dem intressanta, innebördsrika och användbara för klienten.
 •    Hjälpa och inspirera klienten till att hitta nya handlingsmöjligheter genom att expandera klientens synfält.
 •    Uppmuntra klienten att öka sin självkännedom för att nå en större förståelse, medvetenhet och klarhet.
 •    Uppmuntra och bistå klienten i att tänka i nya tankar, ändra sina uppfattningar, sitt förhållningssätt, stämningar och känslor för att stärka klientens förmåga att uppnå det som är viktigt för klienten.
 •    Be klienten att skilja mellan det viktiga och oviktiga. När klienten säger en sak men gör något annat ska coachen uppmärksamma detta.
 •    Identifiera de viktigaste områdena för utveckling och var fokusen bör ligga i coachningen samt identifiera klientens viktigaste styrkor.
 •    Bistå klienten i att fastslå roten till det som oroar, peka på differenserna mellan tolkningar och fakta, bryta det mönster med vilket klienten tolkar världen och sig själv och skillnaden mellan känslor, känslor och handlingar
 1. Utforma handlingar

Mål med färdigheten:

Coachen ska i samverkan med klienten skapa möjligheter för fortlöpande lärande, både under coachningen och i klientens liv, samt utarbeta nya åtgärder som mest effektivt leder till de avtalade resultaten.

Coachen skall efter avslutad utbildning:

 •    Hjälpa klienten att utarbeta handlingar som gör det möjligt för klienten att använda och fördjupa sitt lärande.
 •    Engagera klienten i att utforska och utvärdera alternativa lösningar och idéer samt att utifrån detta fatta beslut.
 •    Fira klientens framgångar och potential till utveckling i framtiden.
 •    Provocera fram nya idéer och handlingsalternativ genom att utmana klientens antaganden.
 •    Hjälp klienten att på ett systematiskt sätt utforska och utvärdera de handlingsalternativ som är väsentliga för att klienten ska kunna uppnå det önskade resultaten.
 •    Uppmuntra klienten att experimentera och öka sin självkännedom, så att denne kan nyttja det som kommit fram i sitt vanliga liv omedelbart efter coachingsamtalet.
 •    Utmana klienten, men håll en bekväm inlärningstakt anpassad till klienten.
 •    Ta fram synpunkter som är i linje med klientens mål, men om klienten väljer att ignorera dem ska du inte bli sårad.
 •    Hjälp klienten att genomföra en handling eller förändring omedelbart under coachingsamtalet genom att ge stöd och kraft.
 1. Planera och sätta mål

Mål med färdigheten:

I samverkan med klienten utveckla och följa en effektiv coachplan.

Coachen skall efter avslutad utbildning:

 •    Skapa en coachplan med klienten utifrån sammanförd insamlad information som innefattar delmål, utvecklingsmål samt de viktigaste områden för klientens utveckling och lärande.
 •    Skapa en plan vars mål är realistiska, tydliga, tidsbestämda och mätbara.
 •    Skapa framåtrörelse genom att hitta framgångar och mål som klienten kan uppnå snabbt och enkelt.
 •    Bistå klienten i att öka sitt lärande genom att hjälpa dem hitta och använda olika resurser, exempelvis böcker eller andra yrkesutövare som familjerådgivare, advokater och läkare.
 •    När förändringar eller situationer uppstår kunna anpassa coachplanen utefter det.
 1. Hantera framsteg och ansvarstagande

Mål med färdigheten:

Kunna fokusera på det som klienten känner är viktigt och lägga ansvaret för att handla hos klienten.

Coachen skall efter avslutad utbildning:

 •    Gå igenom och sammanfatta den information som framkommit under samtalet med klienten.
 •    Begära att klienten ska utföra målinriktade handlingar, vilka för klienten närmare de fastställda målen.
 •    Fokusera på coachplanen, resultat, överenskomna åtgärder och ämnen för framtida samtal för att hålla klienten på rätt väg.
 •    När klienten inte genomfört de avtalade åtgärderna ska coachen uppmärksamma klienten om detta på ett positivt sätt.
 •    Kunna sätta klientens mål i kontext genom att skifta mellan genomförande och strategi.
 •    Följa upp de handlingar som klienten under tidigare samtal åtog sig.
 •    Hålla klienten ansvarig för det klienten åtagit sig att göra, resultaten av handlingarna och den utsatta tidsplanen samt stärka klientens självdisciplin.
 •    Ge klienten erkännande för framsteg, lärande eller det klienten sedan föregående samtal blivit medveten om.
 •    Få klientens förmåga att fatta beslut, bestämma lämplig lärande hastighet, prioritera samt ta till sig återkoppling att växa.
 •    Fokusera på coachplanen men även vara öppen för att justera den baserat på vad som sker och kommer fram under coachprocessen.
 •    Ge klienten stöd utifrån klientens specifika behov och vad som önskas

Synonymer till färdighet

 • förmåga, skicklighet, kunnighet, kunskap, talang, teknik, vana, händighet, konst