Nordens största coachnätverk

Coaching smarta mål. Konsten att sätta meningsfulla mål

Coaching smarta mål. Konsten att sätta meningsfulla mål

Coaching smarta mål

Smarta mål och beteendemål

Verksamheten får riktning och fokus med relevanta och gemensamma mål.

Utgå från vad som är essentiellt att följa upp i verksamheten för att den ska utvecklas i rätt riktning för att ta reda på vilka mål som är relevanta för dig. En del mål kan sättas på respektive medarbetare medan andra kan vara gemensamma mål.

Det finns olika typer av mål och två av de vanligaste är beteendemål och så kallade ”smarta mål”.

Kännetecknande för ett smart mål

Kännetecken för ett smart mål är att det är:

 • Specifikt – Det ska vara avgränsat och tydligt.
 • Mätbart – Du ska i förväg ha bestämt hur du vet om målet uppnåtts.
 • Accepterat – Målet ska vara accepterat av de som berörs av det.
 • Realistiskt – Målet ska kännas möjligt att uppnå.
 • Tidsbundet – Det ska finnas en bestämd tidsram för när målet ska vara uppnått.

 

Exempel: ”Produkt x har en produktionstid som ska förkortas med 20 % jämfört med 1 januari i år. Tidsramen för målet är att det ska vara uppfyllt 1 januari nästa år. Produktionstiden mäts via Y-rapporten.”

Genom att följa smart-modellen får man fördelen att det blir lätt att förstå och möjligt att uppnå de mål du sätter. Det ger också ett tydligt mätvärde för att se om man uppnått målet.

Det finns självklart även nackdelar med smarta mål. En av dessa är att det kan vara svårt att koppla smarta mål till sitt arbete för enskilda medarbetare. Hur en medarbetare bidragit till ett verksamhetsmål som uppnåtts kan vara omöjligt att veta och att använda beteendemål kan därför vara mer motiverande för medarbetarna.

 

Beteendemål – en annan smart metod

Beteendemål beskriver tydlig vad varje enskild medarbetare behöver göra för att utveckla verksamheten i rätt riktning. Utifrån verksamhetens värderingar kan man sätta relevanta beteendemål och de kan vara en del av lönekriterierna.

Det ska vara tydligt definierat vilka beteenden som behöver följas upp. De behöver vara specificerade och gå att observera.

 

Exempel: ” Vi vill ha ett öppnare klimat där medarbetarna i större utsträckning kan bidra med sina idéer, för att främja verksamhetens utveckling. Ett beteendemål som är observerbart och mätbart är att medarbetare, på varje månadsmöte, ska bidra med minst två egna idéer.”

 

Ta först reda på vilka beteenden ni vill och behöver följa upp. De mål som har störst inverkan för att uppnå er strategi och verksamhetsplan ska prioriteras.

Du behöver fastställa ett mätvärde för att visa om målet är uppnått eller inte efter en förbestämd tid. Detta ska beslutas i samverkan med den eller de som ska jobba mot målet.

Beteendemålen sätts alltid på individnivå, men de kan även gälla för en hel grupp eller arbetsplats. De kan stötta både den personliga utvecklingen och verksamhetens utveckling.

 

Fördelen med beteendemål kontra smarta mål

Det blir tydligt vad varje enskild medarbetare behöver göra eller ändra på för att uppnå målet när målet är kopplat till ett beteende. Var och en kan då fokusera på sin egen del i utvecklingen istället för ett resultatinriktat mål som kan påverkas av många faktorer.

 

Uppföljning

Bestäm gemensamt ett avstämningstillfälle när målen ska följas upp.

Uppföljningen ger möjligheten att justera mål och arbetssätt utifrån era framgångar och motgångar för att utvecklingen ska gå åt rätt håll.

 

Tips inför uppföljning

Att ställa frågor kring målen, resurser, tidsplanen och vad som varit svårt eller lätt är ett bra sätt att utvärdera och följa upp.

Exempel på frågor:

 • Uppnådde vi målen? Vad har vi lärt oss på vägen?
 • Vad fungerade bra? Vad behöver ändras?
 • Hur fungerade fördelningen av ansvar och befogenheter?
 • Vad har vi gjort för skillnad för omvärlden? Vad har vi skapat för värde?
 • Vad har jag lärt mig? Hur har jag vuxit?
 • Vilket behöver du från mig just nu för att du ska nå dina mål?

 

SMARTA mål

SMARTA mål används för att definiera klientens målbild och fokusera energi på att nå fram dit klienten vill

Bokstäverna i ordet SMARTA står för de olika delarna som används för att sätta mål.

Då det är klienten som sätter målen så är beskrivningen nedan är gjord i jag-form.

S: Specifikt – exakt vad, vart vill jag nå? Var så specifik som möjligt

M: Mätbart – kvantitet, exempelvis storlek, antal. Detta är viktigt så att vi vet när målet nåtts.

A: Attraktivt – målet ska kännas angeläget att nå. Målet ska leda till sådant jag verkligen vill uppnå eller göra och vara grundat i mina visioner och drömmar.

R: Realistiskt – det ska gå att genomföra. Jag ska känna att det är rimligt för den tid, den hälsa, de pengar, den kreativitet jag har och det stöd jag har omkring mig.

T: Tidsbestämt – När ska målet vara nått? Det är tydligare med ett exakt datum istället för ”någon gång i slutet av månaden”. Det fungerar även som ett ankare i verkligheten.

A: Accepterat – Målet ska vara accepterat av mig och de som berörs av målet.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du behöver hjälp att sätta smarta mål och beteendemål.

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Synonymer till mål

 • syfte, ändamål, målsättning, policy, inriktning
 • slutpunkt, riktpunkt, bestämmelseort