Nordens största coachnätverk

Coaching - avtal

Coaching - avtal

Coaching - avtal

Att tänka på när du som coach ska skriva avtal:

Coachingen skall syfta till att klienten får hjälp med att uppnå sina mål snabbare och mer effektivt. Det är en målstyrd process där man tillsammans med coachen tittar på vad som behöver medvetandegöras och förändras för att klienten skall ta sig från nuvarande situation till ett önskat läge.

Man arbetar förutsättningslöst och mötena utformas i enlighet med klientens önskningar och mål. Ibland får man börja med att sätta upp delmål. Coachen ansvarar för processen i mötena och klienten ansvarar för innehållet och vilka samtalsämnen som skall tas upp.

Klienten förväntas förbereda sig inför varje möte och även själv föreslå och åta sig en del uppgifter mellan träffarna. Detta för att nå målet med coachingen.

Coachingen skall bidra till att klienten själv upptäcker och identifierar tillvägagångssätten som leder fram till önskat mål. Coachen ställer frågor, ger feedback och delger sina observationer, men klienten är ansvarig för sin framgång och kan inte förvänta sig erhålla färdiga svar eller råd. Coachen fungerar endast som ett aktivt stöd på vägen.

Vissa av coachens frågor kan uppfattas som provocerande och utmanande men detta är ett sätt att få klienten att tänka i nya banor och skapa insikter. Det är till stor hjälp om klienten vågar vara öppen om sin situation. Uppriktighet och öppenhet från båda parter är vad man strävar efter.

Coachen är helt fokuserad på klienten och dennes utveckling och vill hjälpa denne upptäcka hinder som kan finnas på vägen mot målet. Det kan handla om att göra klienten uppmärksam på hämmande tankemönster eller agerande. Klienten får stöd och uppmuntran till att övervinna motstånd och att göra de förändringar som kan behövas. Förslag på förändringar ska helst initieras av klienten själv.

Samarbetet bygger på att man träffas ungefär varannan vecka under en period som klienten och coachen bestämmer tillsammans. Varje tillfälle tar 1,5 timmar i anspråk, men coachen kan kontaktas även mellan mötena för att besvara någon uppkommen fråga eller för avstämning. Utvärdering sker gemensamt och löpande vid träffarna och klienten får inför nästa träff något att jobba och fundera på.

Alla möten är strikt konfidentiella. Coachen hemlighåller vem som är kund och har absolut tystnadsplikt rörande innehållet för mötena. Denna tystnadsplikt fortsätter gälla även efter att coachingen är slutförd. Dessutom tas hänsyn till etiska riktlinjer som utformats av ICF (International Coach Federation) som delges på begäran.

För att kvalitetssäkra arbetet och få en internationell certifiering, kan coachen till nyss nämnda branschorganisation behöva lämna ut uppgifter om klientens namn, e-postadress och telefonnummer. I och med klientens undertecknande godkänns detta förfarande.

Synonymer till avtal

  • överenskommelse, uppgörelse, fördrag, pakt, traktat, kontrakt, deal, löfte