Nordens största coachnätverk

Skillnaden mellan coach, terapi, mentorskap, rådgivning och handledning

Skillnaden mellan coach, terapi, mentorskap, rådgivning och handledning

Skillnad på coaching

Skillnader mellan Coacher

Det kan vara svårt att veta vad det är för skillnad mellan coaching, terapi, mentorskap, rådgivning och handledning. Här får du lite förklaringar om vad som skiljer dem åt.

Coachen

En coach är en tränare som fokuserar på att förändra klientens beteende och tankesätt, då coaching är framtidsorienterad.  Syftet med coaching är att skapa ansvar, självtillit och medvetenhet samt hjälpa individen att själv hitta lösningar. Coachen ger inte ut färdiga mål och lösningar utan samverkar med klienten för att komma fram till dem under klientens egenansvar med utgång från klientens tillgängliga resurser. Då coachen hjälper klienten att själv komma fram till lösningarna så behöver coachen inte vara en expert inom klientens område. Coachen har ingen färdig modell att följa men har flera olika metoder att ta till. En bra coach behöver även inneha och behärska ett antal kärnkompetenser. Det är vanligast att coaching sker med en enskild individ men det går även att utföra i grupp.

Terapeuten

Terapi är en icke-medicinsk behandling av en skada eller sjukdom och personen som yrkesmässigt utför terapin kallas för terapeut. Terapi används för både psykiska och kroppsliga problem inom sjukvården. Psykoterapi är vanligen det som avses när man talar om terapi, Där en målinriktad och systematisk samtalsbehandling som bygger på psykologisk teori. Syftet med psykoterapi är att bearbeta ett specifikt problem eller att hjälpa patienten att må bättre. Det finns många olika former av terapi, till exempel kognitiv psykoterapi, systemisk terapi, psykodynamisk psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är legitimerade psykologer eller psykoterapeuter som utövar psykoterapi. Terapeutens avsikt är att åtgärda olika slag av psykisk ohälsa, både ett historisk och framtida perspektiv används under arbetet. Det går att ge terapi åt individer, par, familjer eller grupper.

Mentorn

En mentor är en person som kan yrket och/eller branschen. Vanligtvis är mentorn en äldre och/eller mer erfaren person som agerar förebild och leder den yngre och/eller mindre erfarna adepten. Utifrån sina erfarenheter kan mentorn ge råd, vägleda adepten samt agera bollplank. Mentorskapet är något som nästan alltid uteslutande genomförs av mentorn och adepten. Det är vanligt att mentorn är någon inom den egna organisationen, men det är även möjligt för mentorn att vara någon utifrån.

Konsulten

En konsult är en rådgivare som är specialist inom ett visst område och kan anlitas för att ge råd, idéer och förslag utifrån sina erfarenheter. Konsulenten är vanligtvis specialist på utveckling och förändring ur ett organisationsperspektiv. Oftast arbetar konsulenten utifrån upplevelsebaserad inlärning. Det går att ge rådgivning i grupp eller individuellt och konsultationen kan även ske genom en tredje part.

Handledaren

Handledaren uppgift  är att vägleda utifrån ett kontinuerligt pedagogiskt vägledning eller stöd med avsikt att höja egenskaperna och var ett bollplank. Det finns en modell som handledaren följer, som förväntas ge ett visst resultat. Beroende på sammanhanget så skiljer sig innehållet, genomförandet och omfattningen i modellen. Utifrån en pedagogisk grundsyn ska handledaren stötta och underlätta lärandeprocessen. Handledning rör inte privata eller personliga förhållanden utan fokuserar på uppdragsmässiga eller yrkesmässiga förhållanden. Individen och/eller gruppen får under handledningen möjlighet att tala fritt om sitt ärende.

I vissa företag är det vanligt med en extern handledare medan många andra föredrar att handledaren är en person inom verksamheten eller yrkesområdet. Det går att genomföra handledning individuellt men det är vanligast att det sker i grupp då det innebär att man kan dra nytta av gruppens samlade erfarenhet och kunskap.

Gemensamt för alla: Samtalet

Det gemensamma för de olika yrkena som beskrivits är att samtalet används som redskap. När det gäller kommunikation, utveckling och delaktighet så är samtalet ett av människans viktigaste redskap. Skillnaden mellan yrkerna ovan är hur samtalet hanteras, samtalets syfte, förhållningssättet och vilken kompetens som man för med sig in i samtalet.

Synonymer till skillnad

  • olikhet, skiljaktighet, divergens, distinktion, åtskillnad, särskillnad, avvikelse