Nordens största coachnätverk

Vad är en Mentorcoach? Skillnad mentorskap och coaching

Vad är en Mentorcoach? Skillnad mentorskap och coaching

vad är en Mentorcoach? Skillnad mentorskap och coaching

Otaliga Coach titlar

Inom coaching och mentorskap finns det otaliga titlar och begrepp och vi kommer här reda ut dem. Vi kommer titta på vad coachning och mentorskap har gemensamt samt vad som skiljer dem åt. Vi kommer även titta på när det är lämpligt att använda dem och vilka frågor man ska ställa sig själv när man är tveksam.

Begreppen mentor och coach återfinns lite varstans nuförtiden och det finns många olika titlar. Intern mentor, extern mentor, professionell mentor, informell mentor affärscoach, livscoach, idrottscoach, chefscoach, karriärcoach och så vidare. Det finns även en del coachtitlar där coachen fungerar mer som rådgivande expert snarare än en legitim coach. Detta innefattar exempelvis hundcoach, säljcoach och hälsocoach. Det kan vara lite förvirrande att dessa kallas för coacher när de egentligen inte är det.

Så vad gör då i själva verket en coach? Och vad gör en mentor?

Nedan kommer du finna en kort beskrivning av dem båda. Men det finns inga direkta fasta gränser mellan de både enligt EMCC (European Mentoring and Coaching Council), då de har mer likheter än skillnader och det inte finns någon klar definition av dem båda. Dock finns det några skillnader som vi kan urskilja.

Vad är mentorskap?

Ordet mentor har sitt ursprung i antikens Grekland i berättelsen om Odysseus. När Odysseus gav sig iväg i det Trojanska kriget så bad han sin gode vän Mentor att ”ta hand om min son och lär honom allt du vet”. Gudinnan Athena tog dock skepnaden av Mentor och det var hon som handledde sonen i Odysseus frånvaro. Det är efter denna berättelse som ordet mentor kommit att betyda en tillförlitlig lärare eller rådgivare.

Beroende på om du bor i Europa eller USA så finns det olika syn på mentorskap. I USA är det vanligt med ”sponsoring mentorship”. Detta innebär att mentorn ger karriärråd och introducerar adepten i sitt eget nätverk. ”Developmental mentoring”, enligt professor David Clutterbuck, har som syfte att utveckla adepten och rollen som mentor har en mycket bredare mening. Det är denna typ av mentorskap som är vanligt i Europa, speciellt i Norden.

Vad är coaching?

Coachning handlar inte bara om att få någon att sätta upp ett mål. Precis som med mentorskapet så fokuserar coaching på lärande och utveckling under processen. Att åstadkomma en lärandeprocess är mycket viktigt i båda fallen.

Det är vanligt att en person som söker upp en coach inte vet vad det är denne egentligen vill, vilket självklart gör det svårt att sätta upp ett mål med en gång. Att sätta upp ett mål är ju just det som man behöver coachens hjälp med.

Författaren och före detta racerföraren John Whitmore gav en passande definition av begreppet coachning: ”Coaching är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa dem att lära, hellre än att lära dem”.

Potential, inlärning och handling är således nyckelorden.

Vad har coaching och mentorskap gemensamt?

Att hjälpa individer att utvecklas och uppnå sin fulla potential är något som delas av både mentorskap och coachning. Likaså innebär båda att man ska ställa rätt frågor och kunna lyssna på vad som sägs.

Inom både mentorskap och coachning strävar man efter att göra varaktiga förändringar genom att hjälpa klienten utforska behoven, önskningarna, motivationen, tanke processerna och de tillgängliga förmågorna. Detta görs genom att coachen eller mentorn ställer specifika frågor som gör det enklare att hitta handlingsplaner och lösningar baserat på klientens tankar och idéer.

Båda metoderna använder sig av att observera, lyssna och ställa frågor för att förstå klientens situation, vilka förändringar som behöver göras och stegen som behöver tas för att nå dit. Samtidigt stöttas klienten så att denne kontinuerligt kan förbättra sina kompetenser och klienten uppmuntras även till personlig utveckling och handling. Resultatet av processen analyseras och kontrollerar om de fastställda målen uppnåtts.

Enligt flera undersökningar så är både mentorskap och coachning den främsta formen av kompetensutveckling, men det måste finnas rätt förutsättningar.

Vad är då skillnaden mellan metoderna?

Mentorskap är en insats som ofta sträcker sig över ett par år medan coachning för det mesta är en begränsad och kortare insats, cirka 3 till 6 månader.

En annan skillnad är att mentorn kan ha ett bredare perspektiv och helhetssyn än coachen, som för det mesta fokuserar på ett specifikt område. Mentorn kan arbeta med att klargöra organisationens interna spel och nätverk. För att skapa förtroende krävs det att mentorn har kunskaper om exempelvis organisationer och ledarskap om denne ska agera som mentor för en ledare.

Att tänka på när du ska hitta en mentor eller coach:

Vilka behov har du?

Vad har du för syfte och mål med att be om hjälp?

Vad vill du samtala om?

Vad vill du lära dig?

Vilka krav har du på mentorn/coachen? Ålder, utbildning, erfarenhet, bakgrund och etcetera.

Hur mycket tid kan och vill du lägga ner på möten och samtal?

Tala om för mentorn/coachen under det första mötet vad du har för förväntningar och se till att det stämmer överens med mentorns/coachens förväntningar.

Ställ frågor angående etiska frågor och tystnadsplikt.

Ställ frågor om tillvägagångssättet och upplägget av samtalen/programmet.

Gör ett avtal där syftet, målet och ansvaret är tydligt beskrivet.

Synonymer till mentor

  • handledare, rådgivare, uppfostrare, lärare, läromästare, guru

Wikipedia information om Mentor_(mytologi)

Mentor (mytologi) Mentor (grekiska: Μέντωρ) var i grekisk mytologi en vän och rådgivare till hjälten Odysseus. När Odysseus gav sig iväg i det Trojanska kriget lämnade han sin son Telemachos i Mentors vård.I Homeros' Odysséen tar gudinnan Athena Mentors skepnad, och hjälper Telemachos i Odysseus frånvaro. Efter denna skildring har ordet mentor kommit att användas för en pålitlig vän, rådgivare eller lärare, oftast en äldre och erfaren person som hjälper en yngre.