Nordens största coachnätverk

Vad gör en Agil Coach?

Vad gör en Agil Coach?

Vad gör en Agil Coach

Vad är en agil coach?

En agil coach är en person som, i syfte att hjälpa organisationer och team att fungera bättre, kombinerar coachning med mentorskap. Coachen leder organisationen mot det bestämda målet, men utan att själv ha en fast plats i organisationen. Den agila coachen underlättar för organisationens personal att själva hitta lösningar och ta sig framåt mot målet genom att ställa frågor och ta bort hinder. Coachen utbildar även organisationen genom att dela med sig av sin erfarenhet.

Hur skiljer sig en agil coach från en Scrum Master?

En Scrum Master fokuserar främst på att få sitt team att fungera bra medan en agil coach jobbar med flera team och parter i organisationen. Man kan därför säga att skillnaden är att en agil coach har ett större fokusområde och bredare perspektiv och lyfter hela organisationen medan en Scrum Master lyfter ett team.

Hur ser en typisk dag ut för en agil coach?

Dagarna kan skilja sig väldigt mycket för en agil coach. Exempelvis kan det vara att organisera och hjälpa människor att mötas genom en workshop. Att lyssna, iaktta och analysera vad som sker i organisationen och omvandla det till åtgärder är en viktig del av coachens arbete. Ofta handlar det om att skapa utrymme eller mod att agera för de personer som har kunskap om vad som ska göras och hur det ska göras.

Vad som först kan uppfattas som en brist på rationellt handlande kan i själva verket vara att personen inte har den kunskap som krävs eller inte vågar fatta egna beslut. Med en hjälp av olika övningar kan en agil coach då hjälpa personen att forma det mod som behövs. Agil coachen kan även i andra situationer behöva få saker att hända genom att agera som utlösaren.

Hur vet du att du tillför värde som agil coach?

För att veta om du som agil coach tillför något av värde till organisationen bör man följa upp och mäta vilka effekter coachningen har haft. På så sätt ser du också ett bättre resultat.  Du kan se och mäta detta genom att exempelvis försäljningen ökat, produktionen går fortare, medarbetare är mer motiverade eller att personalen mår bättre och oftare gör ”rätt saker”. Det kan också finnas en ökad transparens i företaget

Hur man mäter effekten beror på vilka mål man har satt upp. Om man jobbar i en mycket rörlig miljö kan det dock vara klurigt att hitta orsak och verkan.

När kan en agil coach vara till hjälp?

Innan en agil coach kan tas in måste organisationen ha bestämt att det finns ett behov av förändring och att denna förändring inte är något de inte klarar av att genomföra själva. Exempelvis så kan en grupp vara osäker på om de arbetar med rätt saker, medarbetare tycker att vissa saker kan göras på ett bättre sätt eller så kan ledningen uppleva att det går långsamt och att organisationen inte lever upp till den potential som finns. En del organisationer som trots att de känner att deras arbetssätt fungerar bra vill ändå att den gås igenom för att se om det går att jobba ännu effektivare och smartare.

Hur det omfattande uppdraget för en agil coach kan se ut och vad som händer när uppdraget är slut?

En organisation tar hjälp av en agil coach under en längre tid, ibland längre än ett år, och under denna tid arbetar man målmedvetet med vissa frågor. Oftast lämnar coachen uppdraget när målet uppnåtts och organisationen arbetar därefter vidare på egen hand. För att göra cheferna mer agila och kapabla att fortsätta förändringsresan på egen hand så är oftast en förändring av chefsrollerna en väsentlig del i coachens uppdrag.

För att organisationen ska utvecklas mer och även hålla kvar i de tidigare förändringarna kan det vara bra att låta coachen komma tillbaka efter ett tag för att se om det finns ytterligare saker som kan behöva förändras.

Vad behövs för att uppdragsgivaren ska tjäna på att ta in en agil coach?

För att en coach ska kunna uppnå det önskade resultatet måste ledningen vara villig att göra en agil resa och ta till sig vad coachen har att säga. De måste vara redo att investera både engagemang och tid i arbetet samt genuint vilja inleda ett förändringsarbete. Målet för uppdraget är mycket viktigt att fastställa innan förändringen kan påbörjas och något som coachen kan hjälpa till med om det behövs.

Det är viktigt att ledningen är tydliga med sina förväntningar och intentioner mot omgivningen och medarbetarna när ett agilt arbetssätt ska börja användas. Det är mot organisationen och resultatet som förväntningarna ska vara riktade, inte den agila coachen. Trots att coachen finns där för att guida och stötta i arbetet så behöver majoriteten av jobbet göras av organisationen.

Hur ser verktygslådan för en agil coach ut?

Det är relativt vanligt att människor som har idéer om vad som bör förändras har blivit lyssnade på men att ingen har agerat på det som sagt. Därför är det en bra början för coachen att skapa ett utrymme där människor kan samtala med varandra och prata om vad de kämpar med varje dag.  Ett par viktiga verktyg är att blicka tillbaka regelbundet och att använda visualisering. Genom visualisering kan man klargöra vad som händer, vad människor tycker samt hur det går på ett transparent sätt. För att få till en förändring måste man sedan agera på den informationen man får fram.

Man kan hjälpa människor att förstå vad som händer och hur de själva kan påverka sin situation genom att använda verktyg som feedback och feedbackloopar. Återkopplingen kan få någon att se nya vägar och lösningar. Olika former av utbildning kan också användas, detta gäller såväl klassiska kurser och enskilda samtal som workshops.

När man försöker få kommunikationen mellan människor att fungera kan även små och synbarligen enkla verktyg vara värdefulla. Ett sådant verktyg kan vara att man istället för att skicka e-post går till personen ifråga och pratar med dem direkt.

För coachen är det viktigt att vara lyhörd och ta fram de verktyg som lämpar sig bäst för den specifika situationen och personerna som är inblandade.

Vad behövs för att man ska vara en bra agil coach?

Några av de egenskaper man bör besitta för att kunna vara en bra agil coach är; engagemang, mod, prestigelöshet, nyfikenhet och helhetssyn.

 • Engagemang – intressera sig för uppgiften och aktivt delta hela vägen till målet.
 • Mod – våga ta tag i krångliga situationer och svåra frågor genom att skapa förtroende och tillit.
 • Prestigelöshet – vara öppen för att coachens lösning inte alltid är den bästa och uppmuntra organisationen eller teamet att komma fram till egna lösningar.
 • Nyfikenhet – inte förutsätta att man vet svaret utan istället ställa frågor och utforska nya lösningar
 • Helhetssyn – ha ett systemperspektiv samtidigt som man har koll på detaljerna men utan att stirra sig blind på dem och genom förbättra helheten, inte bara en liten del.

Det krävs även flera års erfarenhet med utveckling av organisationer och människor för att man ska kunna bli riktigt effektiv som agil coach. Projektledare, utvecklare, Scrum Master och chef på olika nivåer är några av de roller som agila coacher tidigare kan ha haft och fått sin erfarenhet från.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en agil coach eller om du söker en agil coach utbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Twitter-versionen

Vad är första steget till att uppnå ditt önskade läge?

Vad kommer det att leda till när du nått dit?

Du får hjälp dit med coaching.

Cocktailparty-versionen

Coaching går ut på att coachen och klienten samarbetar för att inspirera klienten till att optimera sin professionella och personliga potential genom en idérik och tankeväckande process. Man ställer frågor istället för att ge råd då man kan utgå från att klienten är expert i sitt eget arbete och liv. Det finns olika modeller som en coach kan använda vid coachningen. En av dessa modeller kallas GROW och med hjälp av frågor går man igenom:

G – goal (mål)

 • Hur är din situation om ett år om allt löst sig på bästa sätt?
 • Vad saknar du nu som du kommer ha då?
 • Vad är skillnaden?
 • Hur kommer det att kännas?

R – reality (verklighet)

 • Var befinner du dig nu i förhållande till ditt mål?
 • Vad har du testat tidigare?
 • Vad gör du idag för att nå ditt mål?

O – opportunities & obstacles (möjligheter & hinder)

 • Vad har du för resurser idag?
 • Vilka resurser saknar du?
 • Hur skaffar du dig dessa resurser?

W – will & way forward (vilja & vägen framåt)

 • Vad är det första steget du kan ta för att ta dig närmare till ditt önskade läge?
 • Hur kan du ta det steget?
 • När kan du ta det?

Det finns en övning som kallas livshjulet som kan hjälpa dig att få en överblick över hur ditt nuläge ser ut och vad som kan behöva förändras. Livshjulet består av en cirkel uppdelad i åtta tårtbitar som var och en är graderad från 0 till 10. Du fyller där i hur de olika delarna av ditt liv ser ut, ju nöjdare du är desto högre gradering.

 • Hur skulle ditt livshjul se ut?
 • Ser du några delar som behöver förändras?
 • Om du gör ett hjul specifikt för jobbet, hur skulle det se ut?

Hiss-versionen

En coach:

 • jobbar med klientens självinsikt och självförtroende
 • hjälper klienten att hitta sätt för att tackla problem som kan uppstå på vägen
 • hjälper klienten att bli mer produktiv och fokuserad
 • jobbar för att få fram drivkraften som klienten behöver
 • uppmuntrar klienten i sina beslut

Skulle du ha nytta av detta någonstans i ditt liv?

Fritt-med-en-större-mängd-ord

Istället för svar kommer du här få frågor.

 • Är du coachande i ditt liv?
 • När är du coachande?
 • Finns det delar av ditt jobb då du skulle få mer hjälp av tankeväckande frågor istället för färdiga svar och råd?
 • När önskar du att någon kunde coacha dig?
 • När är det inte möjligt att vara coachande?
 • Hur är en coachande ledare?
 • Hur skapar man en förtroendefull dialog?
 • Vad brukar du göra när du vill förändra något i ditt liv?
 • Vad händer i dig om du får råd som inte är användbara för dig?
 • Kan du med ett coachande förhållningssätt lösa vissa problem bättre?
 • Har du någon du tror skulle växa av ett coachande förhållningssätt i din närhet?
 • Går det att coacha sina barn
 • Går det att coacha någon i smyg?

Every organization declines to Coordination Chaos, unless Leadership knows what to do.