Nordens största coachnätverk

Vad är förändringsledning och varför är det viktigt?

Vad är förändringsledning och varför är det viktigt?

Vad är förändringsledning och varför är det viktigt?

Under ständig förändring

Vi lever i ett samhälle som är under ständig förändring. Det brukar betyda att även organisationer, företag och föreningar behöver vara snabba i sina beslut.

Förändringsarbeten är ofta något som inte hanteras dagligen och kan därför upplevas överväldigande när man står öga mot öga med förändringens tid. Då kan det vara skönt att komplettera med ett stöd i sitt förändringsarbete. När det går snabbt kan det hända att medarbetarna inte hänger med i svängarna.

Coachförbundet arbetar för att skapa förståelse kring:

  • Varför förändringen äger rum
  • Vem berörs av förändringen
  • Vad kommer förändringen att innebära
  • När sker förändringen
  • Hur kommer förändringen att ske

Tillåt att processen får ta tid

Tillåt att processen får ta tid och då framförallt den mänskliga processen. Det viktigaste är att helheten hänger ihop. Strategin och människorna! Att alla arbetar mot samma mål, att det finns medvetenhet på ledningsnivå så att rätt förutsättningar kan erbjudas. När vi ska påbörja ett förändringsarbete så måste vi börja med att inse att det inte bara är förändringen i sig vi ska hantera utan även människorna som ska hjälpa oss att lyckas med denna förändring. Människors reaktioner, känslor och beteenden är något vi kommer att behöva hantera kontinuerlig under hela processen. Det är nämligen helt avgörande för ett lyckat förändringsarbete. Människor vill känna delaktighet och de vill känna sig lyssnade på. Naturligtvis så behöver vi strategier och handlingsplaner för att veta och förstå vart vi är på väg och varför vi ska dit MEN strategier ska oftast exekveras av människor. Om vi inte förstår eller motiverar denna arbetskraft så spelar det mindre roll hur strategin ser ut om ingen exekverar den, eller hur? Tyvärr är det inte bara att beordra människor till att lyda order, för det fina med oss människor är att vi vill motiveras, vi vill förstå varför vi gör någonting och vilket värde det har. Att rekommendera är att satsa på självständighet och inte på kontroll i alla fall om vi vill skapa engagemang. För ett lyckat resultat kan vi inte bortse från något. Inom förändringsarbetet måste vi självklart sträva mot samma håll och steg 1 är att involvera alla. Här menas inte att medarbetarna ska avgöra om förändringen ska äga rum eller inte, utan de bör involveras, tala om vilket resultat ni vill ha men inte hur deras uppgift ska genomföras, eftersom det troligtvis är medarbetarna som är dem som ska genomföra handlingarna så ger det mer i längden om vi kan erbjuda frihet när det gäller att styra sitt eget jobb. Att komplettera med coachande samtal under förändringsprocessen är att föredra.

Naturliga reaktioner

Försvar och motstånd mot förändring är naturliga reaktioner. På så sätt är reaktionerna på en generell nivå förutsägbara och vi kan förbereda oss på dessa. Försvar och motstånd är inget angrepp mot dig. Det är medarbetarnas insikt att försöka återfå en viss kontroll genom att bearbeta det som hänt/händer eller ska hända. Låt medarbetarna komma till tals genom diskussion och reflektion, på så sätt kan även möjlig stress inför förändringen minska. Tillit och förtroende är alltid en förutsättning för alla relationer. All förändring kräver en öppenhet och ett utrymme för hantering av känslor.

Coachförbundet ser alltid till helheten. Coachförbundet är inte bara en partner i början av ert arbete utan ser att en stor del av arbetet pågår under processens gång. Vi anser därför att allt förändringsarbetet bör kompletteras med coachning av grupper eller i enskilda samtal för att hantera förändringens reaktioner.

Det är viktigt att jobba med att besvara VARFÖR? Alla måste förstå varför förändringen är nödvändig så att de förstår varför något måste göras. VAD som ska göras och HUR det ska genomföras, sen VEM som ska göra vad så att era förväntningar stämmer överens. Ibland kan vissa kollegor uppfattas som bakåtsträvare eftersom de ifrågasätter allt. Att komma ihåg är att det är mänskligt att ställa frågan varför! Det som sker är att vi försöker förstå vad som händer. Om vi tar oss tid att besvara detta på ett begripligt sätt så har vi kommit halvvägs, det är inte ett ifrågasättande av organisationen utan en mänsklig reaktion för att skapa förståelse för de handlingar man utför. När vi förstår vad vi gör så ökar förutsättningarna för att vi också ska känna oss motiverade inför vår uppgift.

Förståelse för HELA processen

För att lyckas med förändring behövs förståelse för HELA processen. Det händer att företag startar en förändringsprocess utan att vara tillräckligt förberedda. Vissa kanske tänker, hur svårt kan det vara? Skulle du hoppa fallskärm utan en ordentlig förståelse eller noggrann förberedelse inför kommande händelse? Ja kanske, men är du då bara otålig eller dumdristig? Förberedelser är A&O, en instruktör under resans gång gör upplevelsen mindre skrämmande. Att känna tillit till någon som förstår processen har oftast en tendens att stilla oro.

Kom ihåg att det vanligtvis är lättare att arbeta kontinuerligt med förbättringsarbete eftersom det oftast är lättare att hantera hinder direkt när de uppkommer än att utföra stora omvälvande förändringar. Därför är Coachförbundet gärna en kontinuerlig partner i ert arbete.

Coachförbundet hjälper personer och organisationer till förbättrade prestationer!

Förändringsledare Utbildning | Bli bäst på Förändringsledning‎

Boka utbildningen Förändringsledning – För framgångsrika förändringar i din organisation. Skapa en konkret förändringsplan för din egen organisation under utbildningen. Erfarna utbildare.

Förändringsledning: 3 tips för framgångsrika förändringar

Synonymer till förändring

  • ändring, omvandling, förvandling, utveckling, omställning, rubbning, omdaning, ombildning, omväxling, växling, byte, skifte, variation, changemang; nyhet, reform, innovation

Wikipedia information om Förändringsledning

Förändringsledning Förändringsledning eller Förändringsstyrning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge. Förändringsledning fokuserar på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom att få dem att själv vilja förändra sitt beteende. Förespråkare för användning av förändringsledning menar att eftersom beteendeförändringar som sker genom tvång löper stor risk att inte bli beständiga så medför användning av förändringsledning ett mer långsiktigt förändringsperspektiv. Ju större krav på beteendeförändring hos människor i samband med en förändring, desto större vikt att använda sig av förändringsledning för att öka chansen att åstadkomma bestående förändringar.