Nordens största coachnätverk

Coachingsamtal i praktiken - Coachförbundet

Coachingsamtal i praktiken - Coachförbundet

Coachingsamtal i praktiken

Coachande samtal och frågor

På Coachförbundet hittar du värdefull information om coaching, coachingsamtal och mycket annat som rör personlig utveckling. Vi är tacksamma att du hittat hit och skall här förklara vad coaching är för något samt fördjupa oss i samtalets underbara värld.

Vi börjar direkt med att klargöra vad coaching är för något sedan visar vi vad coachingsamtal kan göra för dig!

Vad är coaching?

”Coaching innebär att man frigör en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa honom/henne att lära, hellre än att lära honom /henne”.

Som du ser så är det en väsentlig skillnad på att hjälpa någon till att själv lära istället för att lära denne. Som coach försöker man att personen själv skall hitta lösningarna och skapa en nyfikenhet på livet och uppgiften så att denne själv hittar sin potential och på så sätt kan skapa det liv eller lösning man vill han.

”Tanken är att man arbetar som en katalysator för att den andra personen skall blomstra ut i sin personlighet och kunna bli allt det den vill”.

Tanken med coaching

Coaching är i praktiken ett sätt att kommunicera som främjar handling och inlärning på ett personligt och yrkesmässigt plan, genom att medvetandegöra, utmana och motivera samt sätta upp mål. Du kan gå en coach utbildning för att komma vidare i livet eller själv bli en bättre coach.

Nutid och framtid fokuseras och man undviker att i alltför hög utsträckning gräva i det förflutna.

Coachingens bärande tanke är att orientera sig mot lösningar och möjligheter, snarare än att gräva ner sig i problem.

Coachande mentorskap

  • Att leda handlar inte om att dominera utan om att lyfta de jag leder.
  • Att leda handlar inte om att veta mest, utan att hjälpa andra att lära.
  • Att leda handlar om att skapa en relation baserad på ömsesidig respekt.

Det är absolut ingen chef eller dominans vi är ute efter när vi arbetar med coaching utan vi är ute efter att samspel, där personen som söker hjälp själv skall hitta sin inneboende potential för att själv lära, lyfta och finna lösningar i livet.

Vi sticker ut hakan och säger att du själv har alla lösningar du behöver för att kunna leva fullt ut. Det handlar om att frigöra din potential.

Modell för coachingsamtal

I detta avsnitt skall vi förklara vad ett coachingsamtal är för något. Den absoluta grunden för ett bra coachingsamtal är tillit och förtroende. I det enskilda samtalet blir det coachande förhållningssättet konkret. Samtalet är starten!

Får du till ett riktigt bra samtal så kommer den som söker coaching verkligen att kunna lyfta. Det hänger på er båda. Ni behöver vara här och nu samt ta er tiden för att det skall kunna fungera fullt ut.

Det finns flera olika modeller för bra coaching och de följer alla samma fina struktur. Det viktiga är att du får flyt i samtalet och att du använder dig av en modell som passar dig.

Det viktiga är inte vilken modell du följer utan att samtalet flyter på. Genom att du fokuserar på den du ska coacha, lyssnar på vad som verkligen sägs och ställer öppna frågor kommer du långt.

Nu skall titta närmare på samtalets struktur: 

Sex steg för coachingsamtal

Du som coach fungerar som en form av samtalsledare. Du styr samtalet och håller så bra flyt på det som det bara går. Genom att du använder dig av en bra struktur, så får du flyt och kan ta er framåt i samtalet. Du lägger upp det så att du kan hålla den röda tråden och inte flyta iväg i samtalet.

Du står för frågorna och den som blir coachad står för svar och innehåll. Du skall verkligen låta den andre parten prata och ge svaren.

Struktur på coachingsamtalet: Avsikten, nuläget, drömläget, upplevt hinder, resurser samt vilka aktiviteter man skall vidta.

Avsikt med samtalet

Steg 1 är att klargöra avsikten med samtalet. Vad är det den coachade personen vill ha ut av samtalet. Vad skall man sikta på att lösa eller vad vill personen uppnå. Det är viktigt att du är klar och tydlig med vad du vill ha ut av samtalet. Den coachade personen måste veta vad den vill ha ut av coachningen.

Frågor att starta med:

Vad vill du uppnå med detta samtal? Vad vill du få ut av samtalet?

Alla samtal ser ju olika ut rent innehållsmässigt så är det en stor utmaning/avsikt så får ni smalna av det så att det blir klart och tydligt vad personen vill uppnå med just detta samtal.

Titta på nuläge

För att båda två skall få en så tydlig bild av nuläget som möjligt, så bör man absolut starta med att göra en nulägesbeskrivning. Denna del av samtalet skall ta tid, för att man skall få en så bra bild som möjligt av vart personen befinner sig just nu.

Ju tydligare denna bilden blir desto bättre kommer resterande delar av samtalet att bli. Fastnar personen i för mycket problem, så se till att ni går vidare i samtalets struktur. Flytet är viktigt och personen skall inte falla in i djupa problemlösningar eller dåtid.

Exempel på frågor:

Vad är det som har hänt? Hur ser din situation ut nu? Hur upplever du att du påverkas av situationen? Vad har personen gjort?

Drömläge

I denna delen av coachingsamtalet leder du med hjälp av bra frågor personen att ta sig framåt och inte fastna i för mycket analyserande och problemlösningar. Denna delen av samtalet fungerar som en draghjälp att komma vidare och få personen att vidga sina perspektiv.

Om du fick bestämma helt själv, hur skulle din situation se ut då?

Vad är det vill du? Vilka resurser upplever du att har du? Vilka resurser skulle du behöva?

Upplevda hinder

I denna del av samtalet lyfter vilka hinder som upplevs stå mellan personen och dennes drömläge. Denna delen av samtalet kan vara lite risky, om man så säger. Det är enkelt att fastna här i denna delen och man skall se till att gå vidare så att det inte blir fokus på problem för mycket utan fokus på lösningarna som kommer senare i samtalet. Fastna inte här som sagt utan gå vidare.

Exempel på frågor:

Vad hindrar dig från att ta dig dit du vill? Vad är det som hindrar dig från att göra mer? Är det om givningen eller du själv som är problemet?

Personens resurser

Alla har flera outnyttjade och gömda resurser. Man ser inte sin egen potential och det är ju det hela coachingsamtalet går ut på att finna. Det är inte alltid lätt att hitta detta, men i denna delen av samtalet så skall man finna alternativa lösningar och hitta.

Coachen skall i denna delen ställa frågor som öppnar upp så att personen ser nya möjligheter. Stimulerande frågor som ger kraft till nya möjligheter.  Personen skall se både inåt och utåt för att hitta de resurser som behövs för att lösa problemet eller se den nya lösningen.

Här skall personen gå framåt i tanken. Det kan absolut behövas lite mer tid och ett antal fler frågor i denna delen av samtalet. Här skall det tydliggöras.

Exempel på frågor:

Vilka andra sätt är möjliga att se på situationen eller problemet? Vilka andra lösningar kan du se? Vad skulle du kunna uppnå om du hade mer pengar eller tid? Vilka finns det för fördelar respektive nackdelarna med dina olika alternativ? Vilka skulle ge dig bäst resultat? Vad skulle du kunna göra mer?

Aktiviteter

Nu kommer det avslutande steget och här är det en fördel att även använda slutna frågor eftersom det handlar om att smalna av och fokusera på handling.

I detta avsnitt av samtalet syftar dina frågor till att sätta upp realistiska mål och ta beslut om vad som behöver göras. Ju mer konkret och fokuserad personen blir, desto bättre är det.

Exempel på frågor:

Vad vill du göra nu? När ska du starta? Vilka steg behöver du ta just nu? När ska du sätta igång att agera? När vet du om du har lyckats? Hur vet du om du har lyckats? Vilket stöd kommer du att behöva? Vad kan göra att du blir ännu mer motiverad? Hur fast besluten är du att sätta igång? Vilka andra är inblandade?

Detta kan vara strukturen för att bra coachingsamtal. Är du motiverad och har en bra coach, så kommer du absolut att lyckas med det du föresätter dig!

Coachingsamtal gör hela skillnaden!

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att ha ett coachingsamtal eller om du söker en Coachande Samtal utbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Coachingsamtal med chefer – Vanliga frågeställningar

Wikipedia information om Samtal

Samtal Samtal är ett utbyte av information mellan två eller flera människor. Beroende på vilka som samtalet förs emellan, så kan samtalsstilen variera. När ett visst syfte önskas uppnås med samtalet så kan argumentation vara en viktig del och samtalet kan ses som en form av retorik. Samtalet kan också vara en intervjuteknik och används också som en lugn form för att få fram fakta som vid psykoterapi eller kuratorbesök. Ett samtal med intensivare meningsutbyte mellan deltagarna kallas vanligen diskussion.