Nordens största coachnätverk

Villkor

Villkor

Allmänna villkor

Läs nedanstående information gällande marknadsförings- och förmedlingstjänsten hos Coachförbundet innan du anmäler dig. Du måste samtycka och följa villkoren för att kunna använda portalens tjänster.

 

Allmänt

Du som vill marknadsföra dig genom portalen Coachförbundet har relevant utbildning inom samtalsterapi eller coaching. Du jobbar i egen verksamhet som samtalsterapeut eller coach.

När du registrerar dig bekräftar du att du är behörig för att ingå avtal med Coachförbundet och att följa villkoren. Du bekräftar samtidigt att det i avtalet och användningen av portalen inte föreligger partnerskap, byrå- eller anställningsförhållande mellan dig och Coachförbundet.

När registreringen är klar har du slutit ett avtal med Coachförbundet som är juridiskt bindande. Du erhåller ett konto och avtalet innebär tillhandahållande av marknadsföring via egen hemsida på coachforbundet.se

och möjlighet att använda Coachförbundets utbud av tjänster.

 

Kostnad – betalning

Obs!! tjänsten är gratis

 

Sekretess

Vid registreringen på Coachförbundet accepteras att Coachförbundet i Norrköping registrerar de obligatoriska personuppgifterna som lämnas.

 

förnamn

efternamn

företagsnamn

företagsadress

organisationsnummer

e-post

Personuppgiftspolicy

Genom att du ger oss dina uppgifter och accepterar ”Allmänna villkor” så godkänner du vår ”Personuppgiftspolicy”.

 

Säkerhet

Du skyddar dina uppgifter från att andra får tillgång till ditt konto på Coachförbundet genom att vara extra försiktig när du loggar in från en offentlig eller delad dator.

När du surfat färdigt är det viktigt att du stänger av webbläsaren och loggar ut.

Dina användarnamn lösenord ska hållas hemliga.

Vid obehörig åtkomst av ditt konto meddela oss genast.

Coachförbundet kan inte ersätta förluster som uppkommer om ovanstående inte följts.

 

Åtkomlighet

Normalt finns portalen tillgänglig hela dygnet. Coachförbundet strävar efter säkerställa den tillgängligheten men kan inte ge garantier för att den kommer var felfri eller oavbruten. Systemfel kan uppstå utan föregående meddelande, underhåll, reparationer eller skäl som står utanför vår kontroll, vilket gör att åtkomligheten tillfälligt inskränks.

 

Personligt möte vid kontakt med basklienter

Vid personligt möte med basklienter tar du upp vad som kommer att gälla mellan er. Tider, bokning och avbokning, sessionernas innehåll, kostnad och betalningssätt samt avslutande. Coachförbundet har endast den förmedlande kontakten.

 

 

Äganderätt till innehåll

Coachförbundet i Norrköping är ägare och innehar all äganderätt till portalen coachförbundet.se. Portalens material med copyright tillhör Coachförbundet i Norrköping.

Coachförbundets får inte utan vårt skriftliga medgivande kopieras, reproduceras, publiceras, redigeras, sändas eller laddas upp. Coachförbundet ger dig inte någon uttrycklig eller underförstådd rätt till vårt varumärke, copyrighträttigheter, information eller immateriell egendom.

Du får inte heller ändra, licensiera, anpassa, översätta, avkoda, dekompilera, dechiffrera eller på andra sätt analysera någon del av portalen eller tjänsten. Detsamma gäller för programvara som används för tjänsten. Du kan heller inte låta någon annan göra detta.

 

 

Olagligt och förbjudet material och förbjudna aktiviteter

Du ålägger dig att tjänsten kommer att användas på det sätt som överensstämmer med tillämpliga lagar, föreskrifter och koder gällande uppförande. Coachförbundet ger sig rätten att avsluta ditt konto om tjänsten missbrukas på olagligt, otillåtet eller sånt som kan uppfattas som otillbörligt sätt

 

Avtalsbrott

Om avtalsbrott förekommer äger Coachförbundet rätt att med omedelbar verkan avsluta ditt konto och tillgången till tjänsten. En bekräftelse på avslutandet av kontot skickas till den e-postadress du angivit vid registreringen eller annan e-post du meddelat vid senare tidpunkt. Eventuell förbetalning återbetalas om vi avslutar kontot dock görs avdrag för eventuella kostnader och förluster som kan ha drabbats oss. Genom ett skäligt skriftligt varselmeddelande äger Coachförbundet rätt att när som helst avbryta detta avtal.

Brott mot villkor i detta avtal begått av dig äger vi rätt att blockera ditt konto. Vi äger också rätt att ta bort innehåll som är förbjudet och kan förhindra publicering av hela eller delar av din presentationssida. Coachförbundet äger också rätten att permanent eller tillfälligt blockera din tillgång till hela tjänsten.

 

 

Ändringar av avtalet.

Coachförbundet i Norrköping äger med skälig varsel rätt att ändra villkor i avtalet. Om du vid ett sådant varsel inte vill fortsätta att använda tjänsten äger du rätt att bryta avtalet. Det sker med ett skriftligt meddelande till Coachförbundet. Meddelandet gäller per den tidigaste dagen av dagen vi erhåller ditt meddelande eller i annat fall dagen då de ändrade villkoren skulle trätt i i kraft. Fortsätter du använda tjänsten efter att relevant varselperiod löpt ut anses att du godkänt eventuella ändringar.

 

Klausul friskrivning

Om någon person väcker talan eller ställer ett yrkande mot dig som följd av din användning av vår portal så ska du samtycka oberoende av oss till att genomgå processen utan att ställa några krav på Coachförbundet. Vi befrias från alla yrkanden, alla skadestånd och allt ansvar som uppkommer till följd av eller med något samband med yrkandet eller talan.

Om ett yrkande eller talan mot oss sker till följd av din användning eller ditt handlande på portalen, inklusive eventuellt avtalsbrott från din sida eller ansvarsyrkande från annan part gentemot dig, samtycker du till att försvara och hålla oss skadefria med avseende på yrkandet eller talan.

 

Överenskommelse

Avtalet som ingåtts via registrering av ditt konto på coachforbundet.se utgör hela överenskommelsen mellan dig och Coachförbundet i Norrköping. Om något i avtalet skulle uppfattas som ogiltigt så gäller resten av avtalet fullt ut.

 

Tvist och tillämpliga lagar

Tvister avgörs enligt svensk lag i svensk domstol. Du samtycker genom att använda portalen coachforbundet.se tills tvisten är avgjord. Tillämpliga lagar och konventioner gäller för försäljning av produkter och tjänster via Internet, så som Personuppgiftslagen och Distansförsäljningslagen.

 

Förbjudet eller olagligt innehåll

En ofullständig lista över olagligt eller förbjudet innehåll på portalen följer nedan. Coachförbundet ger sig rätten att ändra i listan och inleda juridiska åtgärder gentemot den som bryter mot dessa stadgar. Utan begränsning inkluderas borttagning av kränkande innehåll från tjänsten och att avsluta den lagöverträdandes konto.

Innehåll det handlar om:

-innehåll som verkar för rasism, bigotteri, fysisk skada eller hat av vilket slag det vara må mot varje form av individ eller grupp, allt som uppenbarligen är anstötligt för användarna

-utgör tredje persons profil eller fotografi utan personens medgivande

-förespråkar eller utövar trakasserier mot en annan person

-översändning av kedjebrev, skräpmejl, oombedda massutskick eller spam ingår

-medvetet främjande av falsk vilseledande information, illegal verksamhet och beteende samt information som är hotande ,obscen, otidig, smädlig och ärekränkande

-främjande av obehörig eller olaglig kopia av någons arbete skyddat av copyright som t ex tillgång till piratkopierade datorprogram eller länkning till sådana program

-tillhandahålla piratkopierad musik och länkar till piratkopierade musikfiler eller information för att kunna kringgå produktinstallerade kopieringsskydd

– innehåller dolda sidor eller bilder som inte länkas till eller från annan tillgänglig sida, sidor med begränsat tillträde eller tillträde endast med lösenord, sidor som exploaterar, samlar in information och vänder sig på ett våldsamt eller sexuellt sätt mot personer under 18 år

– tillhandahåller instruerande information om olaglig tillverkning eller försäljning av olagliga vapen, tillhandahåller eller skapar datavirus eller begår brott mot en persons privatliv

– inhämtande av lösenord, personidentifierande information från andra användare i kommersiella eller olagliga syften ; samt

– utan föregående skriftligt tillstånd medverka i aktiviteter av kommersiell art och/ eller försäljning som t ex lotterier, byteshandel, pyramidspel, reklam och tävlingar

– värva andra registrerade terapeuter och coacher i syfte att göra reklam, köpa eller sälja tjänster och produkter via tjänsten eller medverka i kommersiellt syfte i olika sociala nätverk, evenemang och fester

– även om Coachförbundet inte kan övervaka registrerade terapeuters sätt att uppträda utanför portalen coachförbundet.se så utgör det ändå ett brott mot reglerna att använda sig av någon information man hämtat via tjänsten i syfte att skada, trakassera eller smäda en annan person eller göra reklam till, kontakta, värva eller sälja till en annan terapeut innan uttryckligt medgivande

Lista över förbjudna aktiviteter

Coachförbundets lista nedan utgör en icke fullständig lista över det du inte får ägna dig åt med avseende på tjänsten

Du får inte:

• uppträda som en annan enhet eller person

• trakassera eller förfölja någon person

• utan specifika skriftliga medgivande godkända av Coachförbundet påstå eller mena att några uttalande du gör har godkänts

• använda sajtsöknings/inläsningsprogram, robot, spindel eller annat automatiskt, manuellt eller motsvarande system för inläsning, indexering, datautforskning eller på annat sätt kopiera eller kringgå systemets innehåll och navigeringsstruktur

• utan att inhämta föregående ägares medgivande lägga ut, distribuera eller på något annat sätt reproducera material med copyright, varumärken eller annan immateriell information eller egendom med ägorätt

• avlägsna någon information om varumärken, copyright eller andra äganderättstecken som tjänsten innehåller

• rätt att spegla eller läsa in någon del av portalen eller tjänsten, använda koder, metataggar eller annat innehållande referenser till Coachförbundet tjänsten eller portalen med syfte att leda en person till annan hemsida eller vilket syfte det än må vara utan skriftligt medgivande av Coachförbundet

• lägga ut eller sända material som främjar ett uppträdande som kan betraktas som kriminellt, ge upphov till civilrättsligt ansvar, på något sätt vara lagstridigt eller inkräkta på tredje parts rättigheter