Nordens største coaching-nettverk

ICFs 11 coachingferdigheter - Coaching Association

ICFs 11 coachingferdigheter - Coaching Association

ICFs 11 coachingferdigheter

11 coachingferdigheter å mestre

ICF (International Coach Federation) har utviklet 11 ferdigheter de mener må mestres for å bli kalt en profesjonell coach.

De 11 coachingferdighetene er:

 1. Etiske retningslinjer og faglige standarder
 2. Treneravtalen
 3. Skap tillit og nærhet
 4. Coaching-tilstedeværelse
 5. Aktiv lytting
 6. Kraftige spørsmål
 7. Direkte kommunikasjon
 8. Bevisstgjøre
 9. Design dokumenter
 10. Planlegg og sett mål
 11. Administrer fremgang og ansvar

De pedagogiske målene for de forskjellige coachingferdighetene er beskrevet her:

 1. Etiske retningslinjer og faglige standarder

Mål for ferdigheten:

Målet er at treneren skal vedta ICFs etikk og holdninger og kunne anvende dette i alle coachingsituasjoner.

Etter å ha fullført opplæringen, må treneren:

 • Handle på de etiske retningslinjene og definisjonen av coaching satt av ICF.
 • Kunne bestemme om klienten skal henvises til en annen coach eller til en annen profesjonell kategori.
 • Kunne fortelle noen tydelig om forskjellen mellom coaching og relaterte yrker, som psykoterapi og konsultasjon.
 1. Treneravtalen

Mål for ferdigheten:

Treneren må kunne bestemme hva som kreves i hver spesifikke coachingsituasjon. Treneren må også kunne avtale detaljer i coachingsprosessen og forholdet til nye og potensielle kunder.

Etter å ha fullført opplæringen, må treneren:

 • Forstå og være i stand til å diskutere parametrene og retningslinjene for coachingavtalen. For eksempel: gebyrer, avtaler og logistikk.
 • Sett et rimelig nivå av kundens forventninger til coachingsforholdet.
 • I samarbeid med klienten, avgjør hva som er inkludert eller ikke inkludert i avtalen.
 1. Skap tillit og nærhet

Mål for ferdigheten:

Treneren må kunne skape et støttende og trygt miljø. Dette fører til at tillit og respekt skapes mellom treneren og klienten.

Etter å ha fullført opplæringen, må treneren:

 • Vis omsorg for klientens velvære og fremtid.
 • Utform klare avtaler og oppfyll løftene som er gitt.
 • Vis kontinuerlig personlig integritet og ærlighet.
 • Be klienten om tillatelse før coaching foregår i nye og følsomme områder.
 • Respekter klientens læringsstil, oppfatning og personlige væremåte.
 • Gi støtte og oppmuntring for klientens nye atferd og handlinger, inkludert de som forårsaker frykt eller risiko.
 1. Trenertilstedeværelse

Mål for ferdigheten:

Vær fullt til stede og gjennom en fleksibel, åpen og tillitsfull stil skape et spontant forhold til klienten.

Etter å ha fullført opplæringen, må treneren:

 • Stol på din egen magefølelse og intuisjon.
 • Kunne endre arbeidsmåten i henhold til det som er best for klienten og for øyeblikket.
 • Skap energi og letthet i samtalen ved effektivt å bruke humor.
 • Vær fleksibel, deltakende og i stede under trenersamtalen.
 • Ikke bli overveldet eller oppslukt når klienten viser sterke følelser, men i stedet være i stand til å håndtere disse trygt.
 • Kunne eksperimentere med forskjellige metoder og forskjellige perspektiver.
 • Vær åpen for å gi slipp på kontroll over samtalen og ikke vite.
 1. Aktiv lytting

Mål for ferdigheten:

Treneren skal fokusere helt på det klienten sier, men også på det klienten ikke sier. Basert på det som er sagt, skal treneren kunne forstå betydningen av samtalen i forhold til klientens ønsker og hjelpe klienten til å uttrykke seg tydeligere.

Etter å ha fullført opplæringen, må treneren:

 • Følg klientens, ikke coachens, agenda for samtalen.
 • Uten å være kritisk, kan du la klienten snakke om seg selv for å hjelpe klienten videre.
 • Start fra klientens tanker og forslag og bygg videre på disse.
 • Sikre klarhet og forståelse ved å oppsummere, omformulere og reflektere det klienten har sagt.
 • Kunne skille mellom tone, kroppsspråk og ord.
 • Oppmuntre, utforske, forsterke og akseptere hvordan klienten uttrykker sine oppfatninger, følelser, bekymringer, tanker, forslag og ideer.
 • Kunne finne kjernen i det klienten prøver å formidle og hjelpe klienten å komme dit uten å bli fanget i lange beskrivende historier.
 1. Kraftige spørsmål

Mål for ferdigheten:

Kunne skaffe den informasjonen som trengs for klienten og coachingsforholdet ved å stille spørsmål.

 1. Still spørsmål som fremkaller funn, innsikt, forpliktelser eller handlinger (f.eks. Spørsmål som utfordrer klientens antagelser).

Etter å ha fullført opplæringen, må treneren:

 • Still spørsmål som fører klienten i ønsket retning, ikke spørsmål som får klienten til å forsvare seg eller se tilbake.
 • Vis aktiv lytting og forståelse av klientens perspektiv gjennom spørsmålene.
 • Skap læring, klarhet og flere muligheter ved å stille åpne spørsmål.
 • Design spørsmål som fører til innsikt, engasjement, oppdagelse, handling eller utfordrer klientens antagelser.
 1. Direkte kommunikasjon

Mål for ferdigheten:

Under coach-samtalen må treneren kunne snakke med klienten på en effektiv måte og med et språk som har en positiv effekt på klienten.

Etter å ha fullført opplæringen, må treneren:

 • Illustrer et punkt, en idé eller et bilde av situasjonen ved hjelp av metaforer og sammenligninger.
 • Kunne tydelig og enkelt forklare målet med coachingen, samtaledagendaen og forklare formålet med forskjellige teknikker eller øvelser.
 • I deres svar og deres meninger være direkte og enkle å oppfatte.
 • Bruk et respektfullt og passende språk for klienten, for eksempel å unngå rasistiske og sexistiske kommentarer og ikke bruke for mye teknisk sjargong.
 • Gjennom kommunikasjon hjelper klienten å se situasjonen fra et nytt synspunkt. Dette for å hjelpe klienten til å forstå hva han vil eller er usikker på.
 1. Bevisstgjøre

Mål for ferdigheten:

Kunne korrekt evaluere og integrere informasjon fra forskjellige kilder. Basert på tolkninger av dette, må treneren hjelpe klienten med å øke bevisstheten og dermed oppnå de avtalte resultatene.

Etter å ha fullført opplæringen, må treneren:

 • Ikke fanget av det klienten beskriver, men gjennomgå i stedet det som kommer til uttrykk.
 • Hjelp klienten til å se de ulike sammenkoblede faktorene som påvirker klientens og hans eller hennes atferd, som følelser, kropp, bakgrunn og tanker.
 • Formuler deres innsikt på en måte som gjør dem interessante, meningsfulle og nyttige for klienten.
 • Hjelp og inspirer klienten til å finne nye handlingsmåter ved å utvide klientens synsfelt.
 • Oppmuntre klienten til å øke sin selvbevissthet for å oppnå større forståelse, bevissthet og klarhet.
 • Oppmuntre og hjelpe klienten til å tenke i nye tanker, endre deres oppfatninger, holdninger, stemninger og følelser for å styrke klientens evne til å oppnå det som er viktig for klienten.
 • Be klienten skille mellom det viktige og det viktige. Når klienten sier en ting, men gjør noe annet, bør treneren ta hensyn til dette.
 • Identifiser de viktigste områdene for utvikling og hvor fokuset skal være i coaching og identifiser klientens viktigste styrker.
 • Hjelp klienten med å etablere roten til det som bekymrer seg, pek på forskjellene mellom tolkninger og fakta, bryt mønsteret som klienten tolker verden og seg selv med og forskjellen mellom følelser, følelser og handlinger
 1. Design dokumenter

Mål for ferdigheten:

Treneren må i samarbeid med klienten skape muligheter for kontinuerlig læring, både under coaching og i klientens liv, samt utvikle nye tiltak som mest effektivt fører til de avtalte resultatene.

Etter å ha fullført opplæringen, må treneren:

 • Hjelp klienten med å utarbeide dokumenter som gjør det mulig for klienten å bruke og utdype læringen.
 • Engasjere klienten i å utforske og evaluere alternative løsninger og ideer og ta beslutninger basert på dette.
 • Feire klientens suksesser og potensiale for utvikling i fremtiden.
 • Gi nye ideer og handlingsalternativer ved å utfordre klientens antagelser.
 • Hjelp klienten til systematisk å utforske og evaluere handlingsalternativene som er essensielle for at klienten skal oppnå de ønskede resultatene.
 • Oppfordre klienten til å eksperimentere og øke selvbevisstheten, slik at de kan bruke det som har dukket opp i deres normale liv umiddelbart etter coachingintervjuet.
 • Utfordre klienten, men hold et behagelig læringstempo skreddersydd for klienten.
 • Utvikle synspunkter som er i tråd med klientens mål, men hvis klienten velger å ignorere dem, bør du ikke bli skadet.
 • Hjelp klienten med å implementere en handling eller endring umiddelbart under coachingsamtalen ved å gi støtte og styrke.
 1. Planlegg og sett mål

Mål for ferdigheten:

I samarbeid med klienten, utvikle og følge en effektiv coachingplan.

Etter å ha fullført opplæringen, må treneren:

 • Lag en coachingsplan med klienten basert på samlet informasjon som inkluderer delmål, utviklingsmål og de viktigste områdene for klientens utvikling og læring.
 • Lag en plan hvis mål er realistiske, klare, tidsbestemte og målbare.
 • Lag bevegelse fremover ved å finne suksesser og mål som klienten kan oppnå raskt og enkelt.
 • Hjelp klienten med å øke læringen ved å hjelpe dem med å finne og bruke forskjellige ressurser, for eksempel bøker eller andre fagpersoner som familierådgivere, advokater og leger.
 • Når det oppstår endringer eller situasjoner, kan du tilpasse coachingplanen deretter.
 1. Administrer fremgang og ansvar

Mål for ferdigheten:

Å kunne fokusere på det klienten føler er viktig og legge ansvaret for å handle hos klienten.

Etter å ha fullført opplæringen, må treneren:

 • Gjennomgå og oppsummer informasjonen som dukket opp under samtalen med klienten.
 • Be om at klienten utfører målrettede handlinger, som bringer klienten nærmere de oppsatte målene.
 • Fokuser på coachingsplanen, resultatene, avtalte handlinger og emner for fremtidige samtaler for å holde klienten på sporet.
 • Når klienten ikke har iverksatt de avtalte tiltakene, må treneren rette klientens oppmerksomhet på dette på en positiv måte.
 • Kunne sette klientens mål i sammenheng ved å bytte mellom implementering og strategi.
 • Følg opp dokumentene som klienten gjennomførte under tidligere samtaler.
 • Hold klienten ansvarlig for det klienten har forpliktet seg til å gjøre, resultatene av handlingene og den fastsatte tidsplanen, og styrke klientens selvdisiplin.
 • Gi klienten anerkjennelse for fremgang, læring eller hva klienten har blitt oppmerksom på siden forrige samtale.
 • Få klientens evne til å ta avgjørelser, bestemme passende læringshastighet, prioritere og absorbere tilbakemeldinger for å vokse.
 • Fokuser på coachingplanen, men vær også åpen for å justere den basert på hva som skjer og dukker opp under coachingprosessen.
 • Gi klienten støtte basert på klientens spesifikke behov og hva som er ønsket

Synonymer for dyktighet

 • evne, dyktighet, kunnskap, kunnskap, talent, teknikk, vane, fingerferdighet, kunst