The Nordic region's largest coaching network

What is High Sensitivity HSP? - The Coaching Association

What is High Sensitivity HSP? - The Coaching Association

What is High Sensitivity HSP - Coach Association

Coaching in high sensitivity and stress management

Hypersensitivity is an innate personality trait found in 15-20 percent of the world's population.

Många människor som upptäcker att de är högkänsliga ser det som en befrielse att kunna sätta ett namn på något som de alltid har känt av men inte känt till. Även om 15-20 % betraktas som normalt har ändå många högkänsliga ibland upplevt sig missförstådda och annorlunda.

Highly Sensitive Persons (HSP). They are born with a nervous system that is more sensitive than the average och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor. Detta gör högkänsliga personer extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Därför behöver de ofta mer tid och energi än andra att smälta alla intryck.

Det faktum att högkänsliga människor uppmärksammar så många detaljer och har svårt att filtrera allt inflöde gör att de lätt blir överstimulerade. Detta leder till att man kan bli överväldigad eller stressad …. särskilt när de står inför stökiga situationer, upprörda människor, höga stimulansnivåer och plötsliga förändringar. Då vill de helst bort därifrån! Därför behöver högkänsliga personer ofta dra sig undan för att få vila ifred. Men tack vare sitt känsliga nervsystem är högkänsliga människor också mer eller mindre empatiska, medkännande, omtänksamma, intuitiva, kreativa, begåvade och djupsinniga med ett rikt inre liv.

A highly sensitive child who grows up in an understanding environment does not run a greater risk than others of having problems in life. Om ett högkänsligt barn däremot inte hanteras på rätt sätt under sin uppväxt är risken större att han eller hon blir deprimerad, ängslig eller blyg.

Coach Coach Association

The high-sensitivity coach

My name is Martina Hårdstål and I work with the personality trait hypersensitivity and I want YOU to start seeing it as something positive. I realized that I was highly sensitive in 2016. It was a very wonderful but also a difficult awakening. Many pieces of the puzzle fell into place.

For several years I have trained as a hypersensitivity therapist and coach but also in yoga and mindfulness. I have also done many personal reflections and trips. Now I work to help others see high sensitivity as an asset, and get tools to deal with the challenges that personality traits can bring. I also work with people who long for change in life or who need help with stress management.

I often hear that many people enjoy talking to someone who understands and recognizes what they are talking about. Welcome to contact me! Read more about what I offer you or your company at www.hogkanslighetscoachen.nu, or under each specific service.

interest Inquiry

Leave the interest request when you are interested in help High sensitivity HSP.

Get more information by email or phone
Non binding
Free

The request is sent to selected partners.

Life coach
  • I picture at cafe 300x215

  The high-sensitivity coach

  Verified

What is HSP?

Wikipedia information about High sensitivity

Högkänslighet Högkänslighet (engelska: Highly sensitive person, eller HSP), är ett karaktärsdrag, som även omnämns som högsensitiv. Fackbegreppet för personlighetsdraget är sensorisk bearbetningssensitivitet (sensory processing sensitivity, SPS). Begreppet myntades av Dr. Elaine N. Aron 1996. En översiktsartikel om högkänslighet publicerades 2012 av E.N. Aron, A. Aron och J. Jagiellowicz. 20 % av befolkningen, oavsett land, är högkänsliga. Fenomenet har även observerats hos över 100 olika djurarter.Högkänsliga människor är känsligare för vissa faktorer i omgivningen än genomsnittet. En studie, som använde hjärnskanning, fann att högkänsliga personer visade högre aktivitet än icke-högkänsliga i hjärnområden som är associerade med medvetenhet, känslighet/gensvar, empati, samt planering av handlingar, när de tittade på bilder av sin partner eller glada ansikten.Personer som betecknas som högkänsliga karaktäriseras av en tendens att "stanna upp och kontrollera" (engelska "pause to check") i nya situationer, en större känslighet för subtila stimuli, och djupare kognitiva bearbetningsstrategier. Personerna antas vara den delen av befolkningen som genetiskt tillhör en mer känslig del vilket kan ge fördelar vid positiva situationer men nackdelar vid negativa. En studie bland flickor mellan ett och elva år gamla visade att de som i hög grad kunde beskrivas som högkänsliga gynnades av olika stödåtgärder till skillnad mot de som i låg grad kunde beskrivas som högkänsliga.

Synonyms for sensitive

 • receptive, receptive, sensitive, fragile, sensitive, easily affected; weak, easily touched, tender, bloody, vulnerable, thin-skinned, brittle; irritable, easily shocked, short-tempered
  riskabel, delikat, brännbar, känsloladdad
  känslosam, känslofull, rörande, full av inlevelse

Searches related to High sensitivity

hypersensitivity characteristics

hypersensitivity children

hypersensitivity symptoms

high sensitivity 1177

hypersensitivity treatment

hypersensitivity and relationships

hypersensitivity criticism

high sensitivity sweden